Veľkonočná oktáva

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  22. apr 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc
9:30 Jablonec
Za + Františka a Rozáliu Hrčkoví a r.o.s.
9:30 Štefanová Na úmysel
ut  23. apr 18:00 Budmerice Na úmysel
st  24. apr 18:00 Jablonec
Za + Miroslava a Annu Suchoňoví a r.o.s.
18:00 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov života
št  25. apr 18:00 Budmerice
Za + Jozefa a Jozefínu Tešovičoví a + syna
pi  26. apr 18:00 Budmerice
Za + Máriu a Štefana Nešťákoví a syna Stanislava, vnuka Branislava
so  27. apr 15:00 Budmerice
Za Jakuba Tichého a Michaelu Cabadajovú, sobášna sv. omša
ne  28. apr 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Alojza a Magdalénu a syna Kamila
9:30 Štefanová
Za + Félixa a Rozáliu Nižňanových a starých rodičov
10:30 Budmerice
Za + Máriu Šumskú, ročná

Liturgický kalendár:

Veľkonočný pondelok
Veľkonočný utorok
Veľkonočná streda
Veľkonočný štvrtok
Veľkonočný piatok
Veľkonočná sobota
Nedeľa Božieho milosrdenstva

Upratovanie:

v sobotu 27.4. t.r. o 8:30 prosíme tieto rodiny na ul. Podhájska: McCauley, Talapková, Sklenárová, Boldišová, Machalová, Chovancová, Chovancová, ul Juraja Holčeka: Kostická, Stojkovičová a Ondrušková. P. Boh zaplať.

Milodary:

Veriaci z Jablonca obetoval na opravu kostola a nie na kúrenie 150,- Eur. P. Boh zaplať

Ohlášky:

Dňa 27.4.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Ing. Jakub Tichý z farnosti Doľany a MVDr. Michaela Cabadajová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Štúdium katolíckej teológie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2019/2020 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30. apríla 2019. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk