Márnivosť

Zo zbierky „Narodenie slzy“od Milady Marušincovej.

Cesta

Zo zbierky „Narodenie slzy“od Milady Marušincovej.

Chlieb života

Veľmi ma oslovilo zamyslenie pátra Raniera Cantalamessu, pápežského kazateľa, keď sa zamýšľal nad tým, čo znamená pomenovanie Chlieb života, ktoré Ježiš vztiahol na seba pri slávnej reči v synagóge v Kafarnaume (porov. Jn 6, 22-65). Dovolím si zacitovať slová pátra Cantalamessu: „Cirkevní otcovia na vysvetlenie tohto tajomstva používali príklad telesného nasýtenia. Silnejšia forma života vstrebáva […]