Chlieb života

Veľmi ma oslovilo zamyslenie pátra Raniera Cantalamessu, pápežského kazateľa, keď sa zamýšľal nad tým, čo znamená pomenovanie Chlieb života, ktoré Ježiš vztiahol na seba pri slávnej reči v synagóge v Kafarnaume (porov. Jn 6, 22-65). Dovolím si zacitovať slová pátra Cantalamessu: „Cirkevní otcovia na vysvetlenie tohto tajomstva používali príklad telesného nasýtenia. Silnejšia forma života vstrebáva […]