farské oznamy

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  24. apr 18:00 Budmerice
Za + Františka Bednárika
st  25. apr 18:00 Jablonec
Za + Ľudovíta Krajčoviča
18:00 Štefanová
Za † rodičov Lováskových a dcéry
št  26. apr 18:00 Budmerice
Za + Ján Bednárik, Amáliu a r.o.s.
pi  27. apr 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za + Jaroslava Baxu
so  28. apr 8:00 Budmerice
Za + Vincenta a Jozefínu Somorovských
ne  29. apr 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Alojza a Máriu Delinčiakoví a rodičov
9:30 Štefanová
Na poďakovanie Pánu Bohu za životné jubileum
10:30 Budmerice
Za + Magdalénu Peškovú
14:00 Budmerice
Odpoludňajšia pobožnosť
  • 27.4. t.r. v piatok po sv. omši prosíme o upratovanie tieto rodiny na ul. Červenej armády: Chobotová, Nemcová, Schmidtová, Kulifajová, Císarová, Baxová, Baxová, Vykydalová, Ochabová a Haberlová Ďakujeme.
  • Dňa 5. mája 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Branislav Šťastný z filiálky Jablonec a Alexandra Hagarová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.
  • Štvrté stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) 6. mája o 16:00 hod.
  • Stretnutie birmovancov bude v piatok 27. apríla. Po sv. omši. Nech si prinesú Jednotný katolícky spevník
  • Katechéza pre dospelých bude v utorok 24. apríla o 19:00 hod
  • V sobotu máme v našej farnosti celodenú pokloňu. Začne ráno po sv. omši a bude trvať do 17:00 hod. Zakončíme ju farskou pobožnosťou. Je potrebné si rozdeliť služby pri adorácií v priebehu dňa
  • Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach o 10:30 hod. detská sv. omš
  • V pondelok sv. omša v Budmericiach nebude

Liturgický kalendár

23.IV. pondelok Sv.Vojtech, biskup a mučeník – Sp
24.IV. utorok Sv.Juraj, mučeník, sv.Fidél kňaz -Ľsp
25.IV. streda Sv. Marek, evanjelista – Sviatok
26.IV. štvrtok Sv. Klétus , pápež
27.IV. piatok Sv. Zita
28.IV. sobota Sv. Peter Chanel, kňaz a mučeník – Ľsp

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  9. apr 18:00 Budmerice
Za + Ľudovíta a Pavlínu Šumských
ut  10. apr 18:00 Budmerice
Za + Rozáliu Búbelovú, mesačná
st  11. apr 18:00 Jablonec
Za + Pavla a Annu Vandákoví a zaťa Karola Krajčí
št  12. apr 18:00 Budmerice
Za + Milana Krajčoviča, pohrebná
pi  13. apr 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za + Františka a Annu Baxoví
so  14. apr 8:00 Budmerice
Za + Františka Tekulu, syna Františka a st.r.o.s.
ne  15. apr 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Antona Jedináka a rodinu Mateja Kolembusa
10:30 Budmerice
Za + Vilmu a Ľudovíta Fajnoroví a + syna Štefana

Upratovanie:

14.4. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu: rod. Savkuliaková, Čechová, Baxová, Buková, Baxová, Somorovská, Hittmárová, Šabranová, Uhlíková a Fraňová. Ďakujeme.

Prvé sv. prijímanie

Prvé sv. prijímanie bude v Jablonci 27. mája a v Budmericiach 24. júna t.r.

Ohlášky:

Dňa 21.apríla 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Viliam Izakovič z filiálky Jablonec a Lucia Schatzová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Tretie stretnutie z rodín

Tretie stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) bude dnes o 16:00 hod.

Lamačské chvály

Organizátori Vás pozývajú v tomto týždni – piatok 13. apríla t.r. o 19:00 hod do Kultúrneho domu v Budmericiach na koncert Lamačské chvály so sprievodným slovom ľudí, ktorí objavili zmysel života

Púť

V prvú májovú nedeľu 6. mája 2018 sa na pútnickom mieste Slziacej Panny Márie v Báči v šamorínskom dekanáte uskutoční púť. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Po svätej omši prostredníctvom prezentácie bude predstavené pútnické miesto.
Arcidiecéza a Farnosť Báč pozývajú všetkých putovať do tejto mariánskej svätyne.

V sobotu 14. apríla 2018 sa bude konať 12. ročník Púte mužov do Národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Katechéza

V utorok bude o 19:00 hod. katechéza v Dome P. Márie Pomocnice

Veľkonočná nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  2. apr 8:00 Budmerice
Za † Františku Šumskú, pohrebná
9:30 Štefanová
Za † rodinu Omastovú a Polakovičovú
9:30 Jablonec
Za † Zlaticu a Františka Švorca a † rodinu Novosedlíkoví
ut  3. apr
st  4. apr 18:00 Jablonec
Za † Pavla a Annu Vandákoví a zaťa Karola Krajčí
18:00 Štefanová Na úmysel
št  5. apr 18:00 Budmerice
Za † Rozáliu Búbelovú, mesačná
pi  6. apr 8:00 Štefanová
Za dobrodincov tejto farnosti (fundácie) – Prvý piatok
18:00 Budmerice
Za † Milana Krajčoviča, pohrebná
so  7. apr 8:00 Budmerice
Za † Františka a Annu Baxoví
ne  8. apr 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Jána a Helenu, syna Pavla Lukovičoví
9:30 Štefanová
Za † Ľudmilu Kubíkovú a dcéru
10:30 Budmerice
Za † Jozefa Holeša

Liturgický kalendár

2.IV. pondelok Veľkonočný pondelok
3.IV. utorok Veľkonočný utorok
4.IV. streda Veľkonočná streda
5.IV. štvrtok Veľkonočný štvrtok
6.IV. piatok Veľkonočný piatok
7.IV. sobota Veľkonočná sobota

Upratovanie:

7.4. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu – Čechová, Halenárová, Nezhodová, Tekulová, Brniaková, Liptáková, Micháleková, Chovancová, Vydrová, Charbulová Ďakujeme.

Milodary:

Veriaca obetovala 200,- eur

Ohlášky:

Dňa 21.apríla 2018 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Viliam Izakovič z filiálky Jablonec a Lucia Schatzová z filiálky Jablonec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Stretnutie z rodín

Tretie stretnutie z rodín vo farnosti z príležitosti svetového stretnutia rodín v Dubline v Írsku bude v Dome Panny Márie pomocnice (Farská budova) v 8. apríla o 16:00 hod.

Stretko miništrantov

Stretko miništrantov bude na budúcu nedeľu 8.4.2018 o 14:30 hod.

Večeradlo

Večeradlo na budúcu sobotu o 7:15 hod.

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Každý, kto na nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne si uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa modlitbu Pána a Verím Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

 

Kvetná nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  26. mar 13:00 Budmerice
Pohreb + Emila Drgoňa
ut  27. mar 18:00 Budmerice
Za + Jozefa a Jozefínu Tešovičoví
st  28. mar 18:00 Jablonec
Za + Pavla Novomeského a rodičov
št  29. mar 18:00 Budmerice
Za + rodinu Zelinkovú
pi  30. mar 17:00 Budmerice
Obrady Veľkého piatku
so  31. mar 19:00 Budmerice
Za + súrodencov Tešovičoví
ne  1. apr 7:30 Budmerice
Za + Jolku Rajkovičovú, ročná
9:00 Jablonec
Za + Mária, Alojza Ančičoví, dcéru Oľgu a zaťa Jána Kališa
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár

26.III. pondelok Sv. Emanuel, mučeník
27.III. utorok Sv. Rupert, biskup
28.III. streda Bl. Renáta, mučenica
29.III. štvrtok Zelený štvrtok Pánovej večere
30.III. piatok Veľký piatok-Slávenie utrpenia a smrti Pána
31.III. sobota Veľkonočná vigília

Upratovanie:

30.3. t.r. v piatok o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu – rod. Zamkovská, Lehnertová, Morongová, Tibenská, Sobolová, Matejíková, Matúšková, Valková, Pelikánová a Nahálková Ďakujeme.

Milodary:

Veriaci z Jablonca a z Budmeríc obetovali 80,- Eur P. Boh zaplať

Krížová cesta

Na Veľký piatok bude mládežnícka Krížová cesta o 8:00 hod. Pozývam všetku mládež, deti najmä birmovancov nech sa zúčastnia na tejto Krížovej ceste.

Farská ofera

Na veľkonočnú nedeľu bude farská ofera. Za Váš milodar vopred P. Boh zaplať.

Veľkonočné trojdnie

Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sa začína večernou omšou vo štvrtok Pánovej večere, jeho stredobodom je Veľkonočná vigília a končí sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. V Piatok pánovho umučenia a smrti je deň pokánia záväzný v celej cirkvi, vtedy sa zdržiavame mäsitého pokrmu a zachovávame pôst.

Na Zelený Štvrtok bude kostol otvorený do 19:30 hodiny. Využime túto príležitosť k tichej adorácii Ježiša v Getsemanskej záhrade

Po skončení obradov Veľkého piatku bude nasledovať poklona pri Božom hrobe. Za týmto účelom bude kostol otvorený do 19:00 hod.

Adorácia pri Pánovom hrobe v Budmericiach bude od 9:30 hod. do 18:45 hod. O 9:00 hod. sa spoločne pomodlíme posvätné čítanie a ranné chvály. Obrady Veľkonočnej vigílie začnú o 19:00 hod. Obrady začínajú vonku pred kostolom pri bočných dverách. Na Veľkonočnú vigíliu si prineste sviečky. ( alebo bude si možné zakúpiť aj v kostole)

Zelený štvrtok sv. omša o 18:00 hod. Obrady Veľkého piatku o 17:00 hod. a na Veľkonočnú vigíliu o 19:00 hod. Pripomínam birmovancom, aby sa zúčastnili na obradoch veľkonočného trojdnia

Vo Veľkonočnom trojdní za splnenia zvyčajných podmienok možno získať úplné odpustky: 1. pri verejnej adorácií Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo; 2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok; 3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.