33. týždeň cez rok

po  16. nov 8:00BudmericeZa farníkov a za kňaza našej farnosti
ut  17. nov 8:00BudmericeZa + Michala Sobolu a Lenku a r.o.s.
st  18. nov 17:00JablonecZa zdravie a Božiu pomoc pre rod. Cíferskú a Lukáčovú
št  19. nov 17:00BudmericeZa + Jána Mičko a manž. Annu a str. r. Mičkoví
pi  20. nov 17:00BudmericeZa + Michala Ochabu a manž. Máriu, brata Františka
so  21. nov 8:00BudmericeZa + Alojza Dusíka, ročná
ne  22. nov 7:30BudmericeZa farníkov
ne  22. nov 9:00JablonecZa + Juraja a Štefániu Macurkoví a Agátu Backovú
ne  22. nov 10:30BudmericeZa uzdravenie krstného syna

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Margity Škótskej Ľ.spomienka
Utorok: sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky Spomienka
Streda: Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov Ľ.spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Obetovanie Panny Márie Spomienka
NEDEĽA KRISTA KRÁĽA
Milodary:

Veriaci z obetovali pre potreby farnosti 180 – Eur. P. Boh zaplať

Upratovanie:

v sobotu 21.11. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná: Príhodová, ul. Červenej armády: Pechová, Jarábková, Križanová, Režná, Šumská, Kačeriaková, Matúšková, Nosálová, Rajkovičová, Zelníková, Baxová, Jakubčíková, Mikulová a Juríková. P. Boh zaplať

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tejto situácií pamätajú na milodar na udržovanie našej farnosti. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508 . Variabilný symbol pre Budmerice je 3838 a variabilný symbol pre Jablonec: 2222

Od pondelka 16. novembra budú na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platiť nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany – tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.
Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.
Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk – okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!
V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.
celý text na: na www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201113026 alebo www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_16_2020.pdf“