1. sv. prijímanie

7. veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  3. jún 8:00 Budmerice Na úmysel
ut  4. jún 18:00 Budmerice
Za + Štefana a Annu Noskovičoví
st  5. jún 18:00 Štefanová
za + rodičov Mackových, za + synov Jaroslava a Antona
št  6. jún
pi  7. jún 8:00 Štefanová
za + Františka Jakuša
15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
18:00 Jablonec
Za + Juraja a Vlastu Müleroví
19:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  8. jún 8:00 Budmerice
Za + Františka a Annu Baxoví
16:00 Budmerice
Sobáš Oliver Jakubec a Dominika Horváthová
ne  9. jún 7:30 Budmerice
Za + Annu Matuškovú, ročná
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za + Dušana Schmidta (5. výročie smrti)
10:30 Budmerice
Za prvoprímajúce deti a ich rodiny

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
Utorok: Féria
Streda: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka Spomienka
Štvrtok: sv. Norberta, biskupa Ľ.spomienk
Piatok: Prví piatok v mesiaci Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Upratovanie:

prosíme rodičov prvoprimajúcich detí. P. Boh zaplať.

Milodary:

Veriaca rodina obetovala z Budmeríc 100,- Eur a veria tiež z Budmeríc pre potreby farnosti 100,- Eur. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu je v našej farnosti prvé sv. prijímanie o 10:30 hod.

Sv. spoveď pre deti bude v sobotu o 9:00 hod a po nej pre rodičov. Rodičia môžu pristúpiťk sv. spovedi v utorok pred sv. omšou

Stretnutie rodín v našej farnosti bude 30. júna na okáľoch v parku budmerického kaštieľa a začne o 15:00 hod. popoludní

Ohlášky:

Dňa 8.6.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Bc. Oliver Jakubec z farnosti Brodzké a Ing. Dominika Horváthová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Na budúcu nedeľu na slávnosť Zoslania Ducha svätého je farská ofera

Nácviky k slávnosti 1.sv.prijímania budú v tomto týždni 4. a 6.júna (utorok a štvrtok) vždy o 15.00 hod. v kostole. Je potrebné, aby sa deti nácvikov zúčastňovali.

V stredu a vo štvrtok bude zastupovať d.p. Ján Záhradník z Vištuka

6. veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  27. máj Budmerice 8:00
Za + Jozefa Jakubčíka
ut  28. máj Budmerice 18:00
Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie sa
st  29. máj
št  30. máj Budmerice 8:00 Za farníkov
Štefanová 17:00
Za + rodinu Šikulovú a Schmidtovú
Jablonec 18:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Hrabinskú
Budmerice 19:00
Za poďakovanie sa P. Bohu za dožitých 70 rokov a za zdravie a Božiu pomoc
pi  31. máj Budmerice 15:00
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
Budmerice 18:00
Za + Ivana Hrdličku a r.o.s
so  1. jún Budmerice 8:00
Poďakovanie za dožitých 89 rokov
ne  2. jún Budmerice 7:30 Za farníkov
Jablonec 9:00
Za + Jozefa Synáka, Jozefínu, syna Jána a zaťov
Štefanová 9:30
Za + Viktora a Anastáziu Kuricových, syna Mariána a krstného – otca Eduarda
Budmerice 10:30
Za + Jána a Máriu Pastuchoví a Rozáliu a syna Ľubomíra

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Augustína z Canterbury, biskupa Ľ.spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, prikázaná slávnosť Slávnosť
Piatok: Féria
Sobota: sv. Justína, mučeníka Spomienka
Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 01.6. t.r. o 8:30 prosíme rodičov prvoprimajúcich detí. Bude sa upratovať interiér kostola a okolie kostola. Vhodné by bolo priniesť i k tomu potrebné náradie – rebríky, vedrá, hrable a ručnú kosačku. P. Boh zaplať.

Milodary:

Smútiaca rodina z Jablonca obetovala pre potreby Jabloneckého kostola 500,- Eur P. Boh zaplať

Stretnutie rodín v našej farnosti

bude 30. júna na okáľoch v parku budmerického kaštieľa a začne o 15:00 hod. popoludní

Sv. spoveď k prvému piatku

už v tomto týždni

Ohlášky:

Dňa 8.6.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Bc. Oliver Jakubec z farnosti Brodzké a Ing. Dominika Horváthová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia

Vážení rodičia, chceme Vám oznámiť, že nácviky slávnosti 1.sv.prijímania budú 28. mája (v utorok) a v ďalšom týždni 4. a 6.júna (utorok a štvrtok) vždy o 15.00 hod. v kostole. Je potrebné, aby sa deti nácvikov zúčastňovali. Budeme sa stretať pred kostolom. Ak Vaše dieťa chodí do družiny, prostredníctvom žiackej knižky požiadajte vyučujúcu o uvoľnenie. Nácviky budú trvať asi hodinu a po ich ukončení si budú po skupinkách nacvičovať pristupovanie k sv. spoveď.

V piatok bude mládežnícka sv. omša a po nej stretko na fare

8. nedeľa cez rok

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  5. mar 17:30 Budmerice
Za uzdravenie všetkých chorých
st  6. mar 17:00 Jablonec
Za + Vladimíra Novosedlíka a rodičov Hlavinoví
17:00 Štefanová
Za živých a zosnulých členov Bratstva sv. ruženca
18:30 Budmerice Na úmysel
št  7. mar 17:30 Budmerice
Za + Michala Sobolu, 5. výročie
pi  8. mar 17:30 Budmerice Krížová cesta
Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie sa P. Bohu
so  9. mar 8:00 Budmerice
Za + Ľudovíta Puteca
ne  10. mar 7:30 Budmerice
Za + Stanislava a Máriu Michálkoví
9:00 Jablonec Za farníkov
Štefanová
Za + rodičov Lováskových a dcéry
10:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre duchovného otca

Upratovanie: v sobotu 9.3. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Krajčovičová, Chobotová, Nemcová, Sobolíková, Schmidtová, Kulifajová, Císarová, Baxová, Baxová a Vykydalová. P. Boh zaplať

Milodary: Veriaca z Budmeríc obetovala 100,- Eur P. Boh zaplať.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

V stredu je pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi

Prvé sv. prijímanie v Jablonci bude 26.mája t.r.

Krížová cesta v Budmericiach v piatok o 17:30 hod. a v nedeľu o 14:00 hod.

Krížová cesta v Jablonci v piatok o 17:00 hod. a v nedeľu o 14:30 hod.

Popolcová streda:

V stredu 6. marca slávime Popolcovú stredu.
V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
Svätú omšu budeme sláviť o 17:00 hod. Počas nej kňaz poznačí naše čelo popolcom.

Získanie odpustkov počas pôstneho obdobia:

1. v piatok – po sv. prijímaní pred obrazom Ukrižovaného pomodliť sa modlitbu – Dobrý a preláskavý Ježišu…
2. za účasť na krížovej ceste, ktorá sa koná verejne v kostole

 

6. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  18. feb 7:30 Budmerice
Za + Máriu a Antona Cimermana
ut  19. feb 17:00 Budmerice
Za + Martu Bejdákovú, mesačná
st  20. feb 17:00 Jablonec
Za + Helenu a rodičov Jozefa a Máriu a brata Dezidera
17:00 Štefanová
Za + Jozefa a Justínu
št  21. feb 7:30 Budmerice
Za + Miroslava Chovanca, 14. výr. a st.r.o.s.
pi  22. feb 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Budmerice
Za + Ladislava Šeboru, mesačná
so  23. feb 10:00 Budmerice Za chorých
ne  24. feb 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Lýdiu a Jozefa Šaškovičoví a Máriu a Františka Feketeoví
9:30 Štefanová
Za + Zuzanu Tibenskú (7. výročie smrti)
10:30 Budmerice
Za + Vladimíra Pastuchu, 10. rokov a dcéru Zdenku

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA Sviatok
Sobota: sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka Spomienka
Nedeľa: Siedma nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 23.2. t.r. o 7:30 hod. prosíme rodiny na ul. Jána Rašu: Vydrová, Charbulová, Savkuliaková, Baxová, Buková, Somorovská, Hittmárová, Kuglerová, Šabranová a Uhlíková. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaci obetovali na opravu kostola 150,- Eur Doposiaľ sa na opravu kostola vybralo 5460,- Eur. P. Boh zaplať

Tento týždeň bude spoveď k prvému piatku.

Farnosť Budmerice organizuje púť do Mariazellu. Púť je naplánovaná na 8. mája 2019 v spolupráci s Cestovnou kanceláriou Gazdová. Cena púte vrátane poistného je 32 €. Prihlásiť sa je možné u p. Škodovej do 15. marca 2019. Bližšie informácie sú na oznamovacej tabuli. V katolíckych novinách je uvedená cena 28,- Eur. Táto cena je však z Bratislavy. Ak prídu po nás do Budmeríc je cena o 4,- Eur vyššia

Na budúci týždeň sa bude v Jablonci zapisovať na sv. omše

V sobotu o 10:00 hod. bude sv. omša za chorých, ktorá sa túto sobotu neuskutočnila z dôvodu pohrebu v Jablonci

Na budúcu nedeľu bude detská sv. omša o 10:30 hod.

V piatok po večernej sv. omši v Budmericiach bude stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie a v Jablonci v nedeľu po sv. omši. Stretnutie ohľadom stanovenia dátumu prvého sv. prijímania

V piatok bude v Budmericiach mládežnícka sv. omša a po nej stretko na fare