Farský úrad Budmerice

administrátor farnosti:

JCLic. JUDr. Mgr. Branislav Trubač,

narodil sa 10.03.1970 v Bratislave. Štúdium na strednej škole absolvoval na Gymnáziu v Senci v rokoch 1984 až 1988. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave odbor teológia v rokoch 1990 až 1996. 15. júna 1996 prijal kňazské svätenie. Pôsobil ako kaplán v Jacovciach od 1996 do 1997, vo Vrbovom od 1997 do 1998. Administrátor farnosti v Pukanci 1998 do 2001 a najprv ako administrátor farnosti a potom ako farár v Bábe od 2001 do 2012. Od 2012 do 2014 ako farár v Meleku. V súčasnosti pôsobí ako administrátor farnosti Budmerice. Od roku 2015 pôsobí na Metropolitnom tribunáli v Bratislave ako obhajca zväzku. Ďalšie štúdiá absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor právo, ktoré ukončil v roku 2009. V roku  2012 získal titul doktor práv. V rokoch 2012 až 2016  študoval na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Lubline odbor kánonické právo, kde po úspešnom skončení získal najprv magister kánonického práva a následne aj licenciát z kánonického práva.

adresa:

Juraja Holčeka 38
Budmerice
90086

telefón:

033/6448214

mobil:

0918 650 744

Číslo účtu na opravu kostola Povýšenia sv. Kríža v Budmericiach:

SK11 0200 0000 0031 3989 2756