bohoslužby

Veľkonočná oktáva

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  22. apr 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc
9:30 Jablonec
Za + Františka a Rozáliu Hrčkoví a r.o.s.
9:30 Štefanová Na úmysel
ut  23. apr 18:00 Budmerice Na úmysel
st  24. apr 18:00 Jablonec
Za + Miroslava a Annu Suchoňoví a r.o.s.
18:00 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov života
št  25. apr 18:00 Budmerice
Za + Jozefa a Jozefínu Tešovičoví a + syna
pi  26. apr 18:00 Budmerice
Za + Máriu a Štefana Nešťákoví a syna Stanislava, vnuka Branislava
so  27. apr 15:00 Budmerice
Za Jakuba Tichého a Michaelu Cabadajovú, sobášna sv. omša
ne  28. apr 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Alojza a Magdalénu a syna Kamila
9:30 Štefanová
Za + Félixa a Rozáliu Nižňanových a starých rodičov
10:30 Budmerice
Za + Máriu Šumskú, ročná

Liturgický kalendár:

Veľkonočný pondelok
Veľkonočný utorok
Veľkonočná streda
Veľkonočný štvrtok
Veľkonočný piatok
Veľkonočná sobota
Nedeľa Božieho milosrdenstva

Upratovanie:

v sobotu 27.4. t.r. o 8:30 prosíme tieto rodiny na ul. Podhájska: McCauley, Talapková, Sklenárová, Boldišová, Machalová, Chovancová, Chovancová, ul Juraja Holčeka: Kostická, Stojkovičová a Ondrušková. P. Boh zaplať.

Milodary:

Veriaci z Jablonca obetoval na opravu kostola a nie na kúrenie 150,- Eur. P. Boh zaplať

Ohlášky:

Dňa 27.4.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Ing. Jakub Tichý z farnosti Doľany a MVDr. Michaela Cabadajová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Štúdium katolíckej teológie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2019/2020 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30. apríla 2019. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk

VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  15. apr 8:00 Budmerice Na úmysel
ut  16. apr 18:00 Budmerice
Za + Jozefa a Máriu Nemčekoví, dcéru a nevestu
st  17. apr 18:00 Budmerice
Za + rodinu Tibenských, Kišových a Rášových
št  18. apr 17:00 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za dar života
18:00 Budmerice
Za + Štefana a Teréziu Lukačovičoví, + deti a vnuka
pi  19. apr 17:00 Budmerice
Obrady Veľkého piatku
17:00 Štefanová
Obrady Veľkého piatku
so  20. apr 20:00 Budmerice
Za + rodičov Dobrovodských, syna, zaťov a vnuka
ne  21. apr 7:30 Budmerice
Za + Jozefa Čecha
9:00 Jablonec
Za + Štefana Bachratého a + rodičov
Štefanová Za farníkov
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽŇA
UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA
STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA
ZELENÝ ŠTVRTOK
VEĽKÝ PIATOK
BIELA SOBOTA
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Upratovanie:

v piatok 19.4. t.r. o 8:30 prosíme tieto rodiny ul Juraja Holčeka: Tekulová, Vadovičová, Pešková, Homzová, Krchnáková, Mičková, Stojkovičová, ul. Podhájska: Trebatická,Vrábelová a Bócová. P. Boh zaplať.

Milodary:

Veriaci z Budmeríc obetovali 50,- Eur a v Jablonci veriaca obetovala 150,- Eur na prenosný mikrofón. P. Boh zaplať

Na Veľký piatok bude Krížová cesta ráno o 8:00 hod.

Na veľkonočnú nedeľu bude farská ofera. Za Váš milodar vopred P. Boh zaplať.

Na Zelený Štvrtok bude kostol otvorený do 19:15 hodiny. Využime túto príležitosť k tichej adorácii Ježiša v Getsemanskej záhrade

Obrady Veľkého piatku. Po skončení obradov bude nasledovať poklona pri Božom hrobe. Za týmto účelom bude kostol otvorený do 19:30 hod.

Adorácia pri Pánovom hrobe v Budmericiach bude v sobotu od 9:00 hod. do 19:45 hod. Obrady Veľkonočnej vigílie začnú o 20:00 hod.

Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sa začína večernou omšou vo štvrtok Pánovej večere, jeho stredom je Veľkonočná vigília a končí sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. V Piatok pánovho umučenia a smrti je deň pokánia záväzný v celej cirkvi, vtedy sa zdržiavame mäsitého pokrmu a zachovávame pôst.

Vo Veľkonočnom trojdní za splnenia zvyčajných podmienok možno získať úplné odpustky:

1. pri verejnej adorácií Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo;

2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;

3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Ohlášky:

Dňa 27.4.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Ing. Jakub Tichý z farnosti Doľany a MVDr. Michaela Cabadajová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Piata pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  8. apr 8:00 Budmerice
Za + súrodencov Tešovičových a + rodičov
ut  9. apr 18:00 Budmerice
Za + Timoteja a Ľudmilu Stránovských a + deti
st  10. apr 17:30 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 60 a 85 rokov života
18:00 Jablonec
Za + Jozefa a Máriu Pociskoví a syna Dušana
št  11. apr 18:00 Budmerice
Za + Ervína a Oľgu Uhlíkoví a + súrodencov
pi  12. apr 8:00 Budmerice Na úmysel
so  13. apr 8:00 Budmerice
Za + Štefana a Julianu Schmitoví a + sestru Slaninkovú
ne  14. apr 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Jána a Magdalénu Benkovských a Jakuba a Máriu Prikriloví
9:30 Štefanová
Za + Ondreja a Cecíliu a syna Jána
10:30 Budmerice
Za + Milana Pelikána

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Kvetná nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 13.4. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Juríková, Salanciová, Švingalová; ul. Juraja Holčeka: Jakubcová, Švorcová, Glasová, Kunáková, Rausová, Bírová, Štepková, Čechová, Krajčovičová, Fajnorová, Halešová a Charbulová. Poprosíme, aby ste si priniesli hrable. P. Boh zaplať

Zbierka na opravu kostola vyniesla v Budmericiach 522,- Eur (7057,- Eur spolu)

Zbierka na nové vykurovanie a dvere v kostole Jablonci vyniesla 388,- Eur ( spolu Eur 793,-)

Dnes krížová cesta v Budmericiach nebude a v piatok bude po rannej sv. omši

Dnes spovedáme k veľkonočným sviatkom v Budmericiach od 14:30 do 16:30 hod.

Na Kvetnú nedeľu si prineste ratolesti na požehnanie

Milodary: Veriaca z Budmeríc obetovala 100,- Eur P. Boh zaplať

Sv. spoveď chorých vo štvrtok Budmerice a v piatok Jablonec dopoludnia

Ohlášky:

Dňa 27.4.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Ing. Jakub Tichý z farnosti Doľany a MVDr. Michaela Cabadajová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Katechéza pre dospelých v utorok o 19:00 hod. téma: sviatosť posvätného stavu – sviatosť kňazstva

Sviatosť zmierenia v okolitých farnostiach:

nedeľa 7.4. Budmerice 14:30 – 16:30

streda 10.4. Štefanová 16:00 – 17:30

piatok 12.4. Doľany 16:00 – 18:00

sobota 13.4. Vištuk 09:30 – 11:30

sobota 13.4. Modra 15:30 – 18:00

nedeľa 14.4. Pezinok 14:30 – 18:00 (v kláštore u kapucínov)

Štvrtá pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  1. apr 8:00 Budmerice
Za + rodičov Zelinkových a syna Vladimíra
ut  2. apr 18:00 Budmerice
Za + Jozefa a Alžbetu Krajčovičoví a r.o.s.
st  3. apr 8:00 Budmerice Na úmysel
18:00 Štefanová
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu (K.)
št  4. apr 18:00 Budmerice
Za + Martina a Františku Šotníkoví a st. r.o.s.
pi  5. apr 8:00 Štefanová Na úmysel
17:30 Jablonec
Za + Miroslava Krasňanského a r.o.s.
18:00 Budmerice Krížová cesta
Za + súrodencov Krajčovičoví
so  6. apr 16:00 Jablonec
Za + rodinu Novosedlíkovú, Rozenbergovú a Švorcovú
ne  7. apr 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Jozefa a Helenu Punicoví
9:30 Štefanová
Za + Martu Kadlecovú a zaťa Pavla
16:30 Budmerice
Za + Valériu a Michala Pešku a syna Jaroslava

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Prvý piatok v mesiaci Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Piata pôstna nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 06.4. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Križanová, Križanová, Režná, Matúšková, Nosálová, Rjkovičová, Zelníková, Jakubčíková, Císarová a Martinková. P. Boh zaplať

V Budmericiach bude krížová cesta v piatok o 18:00 hod. a v Jablonci v piatok o 17:00 hod.

Sv. spoveď k veľkonočným sviatkom bude v Jablonci na budúcu sobotu v sobotu od 15:00 hod. do 16:00 hod. a v Budmericiach budúcu nedeľu od 14:30 do 16:30 hod. V nedeľu druhá sv. omša o 10:30 hod. nebude bude až večer po sv. spovede o 16:30 hod.

Milodary: Veriaca z Jablonca obetovala 50,- Eur P. Boh zaplať

Sv. omše cez týždeň budú bývať o 18:00 hod.