odpustky

VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  15. apr 8:00 Budmerice Na úmysel
ut  16. apr 18:00 Budmerice
Za + Jozefa a Máriu Nemčekoví, dcéru a nevestu
st  17. apr 18:00 Budmerice
Za + rodinu Tibenských, Kišových a Rášových
št  18. apr 17:00 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za dar života
18:00 Budmerice
Za + Štefana a Teréziu Lukačovičoví, + deti a vnuka
pi  19. apr 17:00 Budmerice
Obrady Veľkého piatku
17:00 Štefanová
Obrady Veľkého piatku
so  20. apr 20:00 Budmerice
Za + rodičov Dobrovodských, syna, zaťov a vnuka
ne  21. apr 7:30 Budmerice
Za + Jozefa Čecha
9:00 Jablonec
Za + Štefana Bachratého a + rodičov
Štefanová Za farníkov
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽŇA
UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA
STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA
ZELENÝ ŠTVRTOK
VEĽKÝ PIATOK
BIELA SOBOTA
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Upratovanie:

v piatok 19.4. t.r. o 8:30 prosíme tieto rodiny ul Juraja Holčeka: Tekulová, Vadovičová, Pešková, Homzová, Krchnáková, Mičková, Stojkovičová, ul. Podhájska: Trebatická,Vrábelová a Bócová. P. Boh zaplať.

Milodary:

Veriaci z Budmeríc obetovali 50,- Eur a v Jablonci veriaca obetovala 150,- Eur na prenosný mikrofón. P. Boh zaplať

Na Veľký piatok bude Krížová cesta ráno o 8:00 hod.

Na veľkonočnú nedeľu bude farská ofera. Za Váš milodar vopred P. Boh zaplať.

Na Zelený Štvrtok bude kostol otvorený do 19:15 hodiny. Využime túto príležitosť k tichej adorácii Ježiša v Getsemanskej záhrade

Obrady Veľkého piatku. Po skončení obradov bude nasledovať poklona pri Božom hrobe. Za týmto účelom bude kostol otvorený do 19:30 hod.

Adorácia pri Pánovom hrobe v Budmericiach bude v sobotu od 9:00 hod. do 19:45 hod. Obrady Veľkonočnej vigílie začnú o 20:00 hod.

Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sa začína večernou omšou vo štvrtok Pánovej večere, jeho stredom je Veľkonočná vigília a končí sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. V Piatok pánovho umučenia a smrti je deň pokánia záväzný v celej cirkvi, vtedy sa zdržiavame mäsitého pokrmu a zachovávame pôst.

Vo Veľkonočnom trojdní za splnenia zvyčajných podmienok možno získať úplné odpustky:

1. pri verejnej adorácií Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo;

2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;

3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Ohlášky:

Dňa 27.4.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Ing. Jakub Tichý z farnosti Doľany a MVDr. Michaela Cabadajová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Prvá pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  11. mar 8:00 Budmerice
Za + Štefana a Annu Študencoví, zaťa a vnuka
ut  12. mar 17:30 Budmerice
Za + rodinu Orságovú
st  13. mar 17:00 Štefanová
za + Boženu Buchovú (1. mesiac od smrti)
17:30 Jablonec
Za + Ladislava a Máriu Dzíbeloví
št  14. mar 17:30 Budmerice
Za + Adrianu Kerákovú
pi  15. mar 17:30 Budmerice Krížová cesta
Za + Pavlínu Lukačovičovú
so  16. mar 8:00 Budmerice
Za + Ladislava, Jozefa Somorovských a r.o.s.
ne  17. mar 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Rozáliu Hasíkovú, ročná
9:30 Štefanová
za + Jozefa a Filoménu, za rodinu Novákovú a Vaškovú
10:30 Budmerice
Za + Rozáliu Búbelovú, ročná

Upratovanie: v sobotu 16.3. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Ochabová, Haberlová, ul. Modranská: Von Nester, Baxová, ul. Revolučná: Jakabovičová, Lovásová, Filová, Oscitá, Hrdličková a Krasňanská. P. Boh zaplať

V utorok o 19:00 hod. katechéza pre dospelých

Výročie zvolenia pápeža Františka:

V stredu 13. marca 2019 je 6. výročie zvolenia pápeža Františka.

Získanie odpustkov počas pôstneho obdobia:

  1. v piatok – po sv. prijímaní pred obrazom Ukrižovaného pomodliť sa modlitbu – Dobrý a preláskavý Ježišu…
  2. za účasť na krížovej ceste, ktorá sa koná verejne v kostole

8. nedeľa cez rok

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  5. mar 17:30 Budmerice
Za uzdravenie všetkých chorých
st  6. mar 17:00 Jablonec
Za + Vladimíra Novosedlíka a rodičov Hlavinoví
17:00 Štefanová
Za živých a zosnulých členov Bratstva sv. ruženca
18:30 Budmerice Na úmysel
št  7. mar 17:30 Budmerice
Za + Michala Sobolu, 5. výročie
pi  8. mar 17:30 Budmerice Krížová cesta
Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie sa P. Bohu
so  9. mar 8:00 Budmerice
Za + Ľudovíta Puteca
ne  10. mar 7:30 Budmerice
Za + Stanislava a Máriu Michálkoví
9:00 Jablonec Za farníkov
Štefanová
Za + rodičov Lováskových a dcéry
10:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre duchovného otca

Upratovanie: v sobotu 9.3. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Krajčovičová, Chobotová, Nemcová, Sobolíková, Schmidtová, Kulifajová, Císarová, Baxová, Baxová a Vykydalová. P. Boh zaplať

Milodary: Veriaca z Budmeríc obetovala 100,- Eur P. Boh zaplať.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

V stredu je pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi

Prvé sv. prijímanie v Jablonci bude 26.mája t.r.

Krížová cesta v Budmericiach v piatok o 17:30 hod. a v nedeľu o 14:00 hod.

Krížová cesta v Jablonci v piatok o 17:00 hod. a v nedeľu o 14:30 hod.

Popolcová streda:

V stredu 6. marca slávime Popolcovú stredu.
V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
Svätú omšu budeme sláviť o 17:00 hod. Počas nej kňaz poznačí naše čelo popolcom.

Získanie odpustkov počas pôstneho obdobia:

1. v piatok – po sv. prijímaní pred obrazom Ukrižovaného pomodliť sa modlitbu – Dobrý a preláskavý Ježišu…
2. za účasť na krížovej ceste, ktorá sa koná verejne v kostole