spoveď

7. veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  3. jún 8:00 Budmerice Na úmysel
ut  4. jún 18:00 Budmerice
Za + Štefana a Annu Noskovičoví
st  5. jún 18:00 Štefanová
za + rodičov Mackových, za + synov Jaroslava a Antona
št  6. jún
pi  7. jún 8:00 Štefanová
za + Františka Jakuša
15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
18:00 Jablonec
Za + Juraja a Vlastu Müleroví
19:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  8. jún 8:00 Budmerice
Za + Františka a Annu Baxoví
16:00 Budmerice
Sobáš Oliver Jakubec a Dominika Horváthová
ne  9. jún 7:30 Budmerice
Za + Annu Matuškovú, ročná
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za + Dušana Schmidta (5. výročie smrti)
10:30 Budmerice
Za prvoprímajúce deti a ich rodiny

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
Utorok: Féria
Streda: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka Spomienka
Štvrtok: sv. Norberta, biskupa Ľ.spomienk
Piatok: Prví piatok v mesiaci Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Upratovanie:

prosíme rodičov prvoprimajúcich detí. P. Boh zaplať.

Milodary:

Veriaca rodina obetovala z Budmeríc 100,- Eur a veria tiež z Budmeríc pre potreby farnosti 100,- Eur. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu je v našej farnosti prvé sv. prijímanie o 10:30 hod.

Sv. spoveď pre deti bude v sobotu o 9:00 hod a po nej pre rodičov. Rodičia môžu pristúpiťk sv. spovedi v utorok pred sv. omšou

Stretnutie rodín v našej farnosti bude 30. júna na okáľoch v parku budmerického kaštieľa a začne o 15:00 hod. popoludní

Ohlášky:

Dňa 8.6.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Bc. Oliver Jakubec z farnosti Brodzké a Ing. Dominika Horváthová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Na budúcu nedeľu na slávnosť Zoslania Ducha svätého je farská ofera

Nácviky k slávnosti 1.sv.prijímania budú v tomto týždni 4. a 6.júna (utorok a štvrtok) vždy o 15.00 hod. v kostole. Je potrebné, aby sa deti nácvikov zúčastňovali.

V stredu a vo štvrtok bude zastupovať d.p. Ján Záhradník z Vištuka

6. veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  27. máj Budmerice 8:00
Za + Jozefa Jakubčíka
ut  28. máj Budmerice 18:00
Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie sa
st  29. máj
št  30. máj Budmerice 8:00 Za farníkov
Štefanová 17:00
Za + rodinu Šikulovú a Schmidtovú
Jablonec 18:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Hrabinskú
Budmerice 19:00
Za poďakovanie sa P. Bohu za dožitých 70 rokov a za zdravie a Božiu pomoc
pi  31. máj Budmerice 15:00
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
Budmerice 18:00
Za + Ivana Hrdličku a r.o.s
so  1. jún Budmerice 8:00
Poďakovanie za dožitých 89 rokov
ne  2. jún Budmerice 7:30 Za farníkov
Jablonec 9:00
Za + Jozefa Synáka, Jozefínu, syna Jána a zaťov
Štefanová 9:30
Za + Viktora a Anastáziu Kuricových, syna Mariána a krstného – otca Eduarda
Budmerice 10:30
Za + Jána a Máriu Pastuchoví a Rozáliu a syna Ľubomíra

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Augustína z Canterbury, biskupa Ľ.spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, prikázaná slávnosť Slávnosť
Piatok: Féria
Sobota: sv. Justína, mučeníka Spomienka
Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 01.6. t.r. o 8:30 prosíme rodičov prvoprimajúcich detí. Bude sa upratovať interiér kostola a okolie kostola. Vhodné by bolo priniesť i k tomu potrebné náradie – rebríky, vedrá, hrable a ručnú kosačku. P. Boh zaplať.

Milodary:

Smútiaca rodina z Jablonca obetovala pre potreby Jabloneckého kostola 500,- Eur P. Boh zaplať

Stretnutie rodín v našej farnosti

bude 30. júna na okáľoch v parku budmerického kaštieľa a začne o 15:00 hod. popoludní

Sv. spoveď k prvému piatku

už v tomto týždni

Ohlášky:

Dňa 8.6.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Bc. Oliver Jakubec z farnosti Brodzké a Ing. Dominika Horváthová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia

Vážení rodičia, chceme Vám oznámiť, že nácviky slávnosti 1.sv.prijímania budú 28. mája (v utorok) a v ďalšom týždni 4. a 6.júna (utorok a štvrtok) vždy o 15.00 hod. v kostole. Je potrebné, aby sa deti nácvikov zúčastňovali. Budeme sa stretať pred kostolom. Ak Vaše dieťa chodí do družiny, prostredníctvom žiackej knižky požiadajte vyučujúcu o uvoľnenie. Nácviky budú trvať asi hodinu a po ich ukončení si budú po skupinkách nacvičovať pristupovanie k sv. spoveď.

V piatok bude mládežnícka sv. omša a po nej stretko na fare

5. veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  20. máj 8:00 Budmerice
Za + Františka a Rozáliu Císaroví
ut  21. máj 18:00 Budmerice
Za + Jána Bednárika a manž. Amáliu, syna František
st  22. máj 15:00 Jablonec
Za + Teréziu Novosedlíkovú, pohrebná
18:00 Štefanová
Za + rodičov Hájičkových a dcéru Annu
št  23. máj 18:00 Budmerice
Za + rodičov Chovancových, dcéry, zaťov, syna
pi  24. máj 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
18:00 Budmerice
Za + Jána Rašlíka a rodičov a sestru
so  25. máj 8:00 Budmerice
Za + Karola a Serafínu Menyhart, r.o.s. a syna Františka
ne  26. máj 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za prvoprímajúce deti a ich rodiny
9:30 Štefanová
Za + rodičov Hrdličkových a za + rodinu Horeckú a synov
10:30 Budmerice
Za + Adrianu Moravčíkovú

Liturgický kalendár:

pondelok – sv. Bernardína Sienského, kňaza
utorok – sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
streda – sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
sobota – sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi – sv. Gregora VII., pápeža, sv. Márie Magdalény de Pazzi, panny

Upratovanie:

v sobotu 25.5. t.r. o 8:30 prosíme tieto rodiny na ul. Trnavská cesta: Poláková, Polakovičová, ul. Juraja Holčeka: Sedliaková, Somorovská, Somorovská, Haláková, Podmajerská, Baxová, Stranovská a Hlavatá P. Boh zaplať.

Sv. spoveď v Jablonci detí a rodičov, krstných rodičov v sobotu o 10:00 hod.

Na budúcu nedeľu bude detská sv. omša o 10:30 hod.

Pripravujeme stretnutie z príležitosti dňa rodiny. Kto by bol ochotný napomôcť nech sa prihlási buď u mňa alebo u pána Venantiusa Oscitého

V utorok 21.5. t.r. bude katechéza pre dospelých. Téma: Sväteniny a kresťanský pohreb

Piata pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  8. apr 8:00 Budmerice
Za + súrodencov Tešovičových a + rodičov
ut  9. apr 18:00 Budmerice
Za + Timoteja a Ľudmilu Stránovských a + deti
st  10. apr 17:30 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 60 a 85 rokov života
18:00 Jablonec
Za + Jozefa a Máriu Pociskoví a syna Dušana
št  11. apr 18:00 Budmerice
Za + Ervína a Oľgu Uhlíkoví a + súrodencov
pi  12. apr 8:00 Budmerice Na úmysel
so  13. apr 8:00 Budmerice
Za + Štefana a Julianu Schmitoví a + sestru Slaninkovú
ne  14. apr 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Jána a Magdalénu Benkovských a Jakuba a Máriu Prikriloví
9:30 Štefanová
Za + Ondreja a Cecíliu a syna Jána
10:30 Budmerice
Za + Milana Pelikána

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Kvetná nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 13.4. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Juríková, Salanciová, Švingalová; ul. Juraja Holčeka: Jakubcová, Švorcová, Glasová, Kunáková, Rausová, Bírová, Štepková, Čechová, Krajčovičová, Fajnorová, Halešová a Charbulová. Poprosíme, aby ste si priniesli hrable. P. Boh zaplať

Zbierka na opravu kostola vyniesla v Budmericiach 522,- Eur (7057,- Eur spolu)

Zbierka na nové vykurovanie a dvere v kostole Jablonci vyniesla 388,- Eur ( spolu Eur 793,-)

Dnes krížová cesta v Budmericiach nebude a v piatok bude po rannej sv. omši

Dnes spovedáme k veľkonočným sviatkom v Budmericiach od 14:30 do 16:30 hod.

Na Kvetnú nedeľu si prineste ratolesti na požehnanie

Milodary: Veriaca z Budmeríc obetovala 100,- Eur P. Boh zaplať

Sv. spoveď chorých vo štvrtok Budmerice a v piatok Jablonec dopoludnia

Ohlášky:

Dňa 27.4.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Ing. Jakub Tichý z farnosti Doľany a MVDr. Michaela Cabadajová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Katechéza pre dospelých v utorok o 19:00 hod. téma: sviatosť posvätného stavu – sviatosť kňazstva

Sviatosť zmierenia v okolitých farnostiach:

nedeľa 7.4. Budmerice 14:30 – 16:30

streda 10.4. Štefanová 16:00 – 17:30

piatok 12.4. Doľany 16:00 – 18:00

sobota 13.4. Vištuk 09:30 – 11:30

sobota 13.4. Modra 15:30 – 18:00

nedeľa 14.4. Pezinok 14:30 – 18:00 (v kláštore u kapucínov)