Prosím

Dovoľ mi Pane,
kráčať v Tvojom
sprievode,
s vierou stúpať k Tebe
po vode,
napiť sa živej vody
pri studni
a prosiť Ťa,
na chyby moje, Bože,
zabudni.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.