Milada Marušincová

Otče,….

Dá sa ľudským srdcom
ďakovať, za Ducha Svätého
dary?
Duch pomáha v tichosti,
žiari,
ponúka plameň lásky
hladať na oltári.
Pretavuje planý čas,
aj za náš nevďak, žije
sladko v nás.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

Príď

Príď Duch svätý,
ožiar ľudstvo
v tomto čase.
Daruj milosť
sedmorú,
pre verných
i tých,
čo hľadajú
zemské posty.
Národy bez pokánia
nezomrú,
ak milosrdenstvo
nás Tvoje neopustí.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

Turíce

K nebeským túžbam
opreté sú
kostolné veže.
Lúčiny svieže,
zlievajú sa z holí
do dolín.
Bystré vody
napájajú pôdy.
Tu,
na dietky z hôr,
rovín,
tejto zemi patriace,
s darom zostúpili
Turíce.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.

Túžba

Denne volám k Tebe Bože,
z pred múrov
Jericha.
Žitie pomaly
utícha,
len srdce búši
na bránu,
kde sa len svätí
dostanu.
Neopúšťaj hriešnych
v kóme,
čo túžia bývať
v Tvojom svätom
dome.

Milada Marušincová, z pripravovanej zbierky.