DAR ODPUSTKOV POČAS MIMORIADNEHO SVÄTÉHO ROKA MILOSRDENSTVA

Mons. Stanislav Zvolenský bratislavský arcibiskup metropolita, vychádzajúc z buly Svätého Otca Františka Misericordiae vultus zo dňa 11. apríla roku Pána 2015, ktorou vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, podľa bodu 3 tejto pápežskej buly popri

  • Katedrále svätého Martina v Bratislave

určil na území Bratislavskej arcidiecézy ďalšie chrámy, na ktorých sa v Tretiu adventnú nedeľu 13. decembra 2015 otvorili BRÁNY MILOSRDENSTVA a pre získanie daru odpustkov zostanú otvorené počas celého mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva:

  • Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
  • Bazilika Narodenia Panny Márie v Marianke,
  • Farský kostol svätého Antona Paduánskeho v Báči,
  • Františkánsky kostol Zvestovania Pána v Bratislave,

Aby veriaci na týchto posvätných miestach mohli zažiť a dosiahnuť odpustky musia na znak hlbokej túžby po opravdivom obrátení uskutočniť krátku púť k svätej bráne. Je dôležité, aby bol moment získania odpustkov spojený predovšetkým so sviatosťou zmierenia a so slávením Eucharistie, zahrňujúcim reflexiu nad milosrdenstvom. Nutné je pripojiť vyznanie viery a modlitbu za Svätého Otca a na úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi a celého sveta.

Pre chorých, starých a opustených, ktorí nie sú schopní vyjsť z domova, bude cestou získania odpustkov prežívanie okamihu skúšky s vierou a s radostnou nádejou, prijímajúc Eucharistiu alebo zúčastňujúc sa na svätej omši a spoločnej modlitbe prostredníctvom komunikačných prostriedkov.

Väzni, ktorých sloboda je obmedzená, môžu odpustky získať vo väzenských kaplnkách a tiež zakaždým, keď prejdú bránu svojej cely a obrátia sa myšlienkou a modlitbou na Boha Otca.

Okrem toho zakaždým, keď veriaci človek sám vykoná jeden alebo viac skutkov telesného či duchovného milosrdenstva, určite dosiahne odpustky Svätého roka.

A napokon odpustky môžu dosiahnuť aj tí, ktorí zomreli. Ako si ich pripomíname pri slávení Eucharistie, takisto sa môžeme za nich modliť vo veľkom tajomstve spoločenstva svätých, aby ich milosrdná Otcova tvár oslobodila od každej stopy viny a aby ich pritiahla k sebe do blaženosti bez konca.

PODĽA ŽELANIA SVÄTÉHO OTCA NECH SA ODPUSTKY SVÄTÉHO ROKA STANÚ SKUTOČNÝM ZÁŽITKOM BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, KTORÉ VYCHÁDZA V ÚSTRETY VŠETKÝM S TVÁROU OTCA, KTORÝ PRIJÍMA A ODPÚŠŤA A ÚPLNE ZABÚDA NA SPÁCHANÝ HRIECH.