Duchovné slovo k Veľkej noci

Pán naozaj vstal z mŕtvych. Aleluja.

Slávne Pánovo zmŕtvychvstanie, ktoré Cirkev slávi každý rok na Veľkú noc, ale takisto aj každú nedeľu v roku je kľúčom k pochopeniu celého Ježišovho života a základom našej viery. Bez tohto víťazstva nad smrťou – hovorí sv. Pavol- bolo by celé hlásanie evanjelia márne a márna by bola naša viera (porov. 1Kor 15, 14-17). Ježišovo zmŕtvychvstanie je totiž aj zárukou nášho budúceho zmŕtvychvstania, teda Veľká noc je zároveň aj sviatkom nášho vykúpenia.
Pánovo zmŕtvychvstanie je hlavnou pravdou našej katolíckej viery a ako také bolo ohlasované od počiatkov kresťanstva. Tento zázrak má taký význam, že apoštoli sú predovšetkým svedkami Ježišovho zmŕtvychvstania. (Sk 1,22). Ohlasujú, že Kristus žije. Aj my po dvadsiatich storočiach naďalej hlásame svetu to isté: Kristus žije! Zmŕtvychvstanie je aj najvyšším argumentom božskosti nášho Pána, ako o tom učí aj Katechizmus, lebo Kristus podal týmto dôkaz o svojej božskej moci, ktorý bol prisľúbil. Keby bol Ježiš zlyhal v tomto zásadnom bode, kde by sme mali potom záruku, že aj to ostatné čo hlásal je naozaj pravda? On je však Pravda, ktorá nás nikdy nesklame a toto je pravda, ktorá dáva zmysel našej viere. Ježiš, ktorý zomrel na kríži, vstal z mŕtvych, zvíťazil nad smrťou, nad vládou bolesti a úzkosti, práve v ňom nachádzame všetko, bez neho by bol náš život prázdny, bez radosti.
Ako povedal bl. Ján Pavol II. evanjelium nám nehovorí o zjavení sa zmŕtvychvstalého Pána svojej Matke. Ale pretože bola tak blízko pri kríži Syna, musela privilegovane zažiť aj jeho zmŕtvychvstanie. Podľa starej kresťanskej tradície Cirkvi Ježiš sa zjavil v samote ako prvej svojej Matke. Veď Mária je v jednote so svojím Synom. Toto zjavenie sa odohralo bez svedkov, lebo malo celkom iné motívy, než bolo zjavenie sa ženám a apoštolom. Tých musel utešiť a uistiť: získať ich definitívne pre vieru. Matka Božia, ktorá sa stala Matkou ľudstva, teraz zmiereného s Bohom, ani na chvíľu neprestala byť v dokonalej jednote s Najsv. Trojicou. Ona nepotrebovala dôkaz o zmŕtvychvstaní Syna, tak ako apoštoli. Celá nádej sveta na zmŕtvychvstanie žila v jej srdci. Môžeme si teda predstaviť, že svojej Matke sa zjavil takým dôverným spôsobom, že hneď spoznala v oslávenom tele. A v takom veľkom utrpení Máriu naplnila obrovská radosť. Pripojme sa aj my k tejto jej veľkej radosti. Ako sa traduje, sv. Tomáš Akvinský, sa vraj vždy na tento sviatok obracal k svojim poslucháčom s radou, aby nezabudli zablahoželať Panne Márii z k zmŕtvychvstaniu jej Syna. Preto sa rozhodnime veľkonočné obdobie prežívať veľmi blízko pri Panne Márii a to bude zárukou radosti zo zmŕtvyvstania Ježiša, ktorú budeme prinášať vo svojich srdciach aj ľuďom okolo nás.

P.Róbert Režný CSsR