duchovné slovo

Ježiš – Boží Syn alebo šialenec?

Ježišovi príbuzní nechápu Ježiša – (Ježiš) vošiel do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa“ (Mk 3,20-21).
Krátke evanjelium, krátka zmienka o postoji Ježišových pokrvných príbuzných osobe Ježiša, svojho príbuzného. Ako to možno chápať? Tí, ktorí mu mali byť najbližší, sú mu tak vzdialení…
V Lukášovom evanjeliu (Lk 2,22-35) je písané o udalosti, ktorá sa stala 40 dni po Ježišovom narodení. Sv. Jozef s Pannou Máriou priniesli malého Ježiša do chrámu, aby ho podľa Mojžišovho zákona predstavili Pánovi. Práve v tomto priestore chrámu mladí manželia stretávajú starca Simeona, ktorému Duch Svätý vnukol, že nezomrie, pokým neuvidí Mesiáša. A tak pohnutý vnuknutím Ducha, Simeon prichádza do chrámu a spoznáva v malom dieťati toho, na koho Izrael a celé ľudstvo tak čakali. A v tých radostných chvíľach Simeon povie Márii čosi veľmi zvláštne: „ On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať….“
Na tieto slová proroctva je potrebné pamätať, keď čítame správu o postoji Ježišových pokrvných príbuzných k nemu. Podľa tohto proroctva k Ježišovej osobe budú rôzné postoje, ktoré si budú odporovať. Ježiš bude kameňom úrazu pre veľa ľudí. A bude to trvať až do konca čias. Aj za Ježišovho života ho vyhľadávali mnohí ľudia – cítili, že je to niekto viac ako prorok, či učiteľ Zákona. Ale boli aj takí ľudia, ktorí ho odmietali ( časť farizejov, saduceji,…). Ale aj v rámci Ježišovej rodiny boli ľudia, ktorí ho nechápali: čo to hovorí, čo robí? A tak nečudo, že na Ježišovej osobe sa láme aj naša viera či neviera. Môžeme ho buď prijať ako svojho Pána a Spasiteľa, alebo odmietnuť.
Írsky spisovateľ C.S. Lewis, autor slávnej Kroniky Narnie, ako mladý človek upadol do tmy ateizmu. Neskôr pod vplyvom ďalšieho významného spisovateľa J.R. Tolkiena, autora Pána prsteňov, horlivého katolíka, prijal Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa. Neskôr o tom napísal toto:
Nerád by som bol, aby niekto povedal o Ježišovi tú najviac nerozumnú vec, ktorú som o ňom počul: „Dokážem Ježiša brať ako veľkého učiteľa morálky, ale nemôžem prijať jeho výrok, že je Bohom.“ Toto by sme nikdy nemali hovoriť. Niekto, kto by bol len človekom a zároveň hovoril takéto veci ako Ježiš hovoril, by nemohol byť veľkým učiteľom morálky. Bol by buď šialenec – podobne ako človek, ktorý o sebe tvrdí, že je varené vajíčko – alebo satan zrodený v pekle. Musíme si vybrať. Ten človek je a bol B. Synom alebo šialencom či snáď niečím horším. Môžete ho umlčať ako blázna, môžete ho opľuť a zabiť ako démona, alebo mu môžete padnúť k nohám a nazývať ho Pánom a Bohom. Preskúmal som Písmo, a nevyzerá to tak, že Ježiš bol bláznom – hovorila z neho Božia múdrosť – alebo pod vplyvom démona – privádzal ľudí k Bohu a miloval Boha, to diabol nemôže a nedokáže. A tak zostala len jedna možnosť: je to Boží Syn, nie učiteľ morálky. Vzdal som sa a priznal, že je Boh ( z knihy k Jadru kresťanstva).
Nemôžeme byť indiferentní. Čo urobíš, drahý brat a sestra? Aký postoj zaujmeš k Ježišovi ty?

P. Róbert Režný CSsR

Pamäť

Počas celého veľkonočného obdobia, ale aj počas celého cirkevného roka si Cirkev pri čítaniach zo Svätého Písma pripomína mnohé udalosti z dejín spásy. Či zo starobylých dejín Izraela alebo, ako je to vo veľkonočnom čase, udalosti, ktoré stali pri zrode Cirkvi a jej rozšírenia a pôsobenia medzi národmi Rímskej ríše. Prečo sa tieto udalosti v liturgii slova počas omše pripomínajú?

Dôvody sú rozličné a jedným z nich je aj to, aby sme pamätali, čo Boh vykonal pre spásu a záchranu človeka. Keď totiž človek nepamätá na to čo sa stalo aj v jeho živote, tak to môže byť na jednej strane prejav choroby (demencia,…), ale tiež to môže byť aj to, že človek stráca svoju identitu. Stráca čosi, čo je jeho identitou, totožnosťou – kým je. A tak sa stáva bezprizorný, túla sa. Živorí. Keď človek má domov, vie kde sa môže vrátiť, je to jeho identita. Pamäť je teda ako dom. Od domu meriame vzdialenosti. Keď sa vás niekto spýta, ako je ďaleko do Bratislavy či Košíc, tak mu odpoviete v číslach počet kilometrov, ktoré vedú z vášho domu do Bratislavy alebo Košíc. Všetko sa meria od domu. Je to naša identita.

Preto aj Boh hovorí na mnohých miestach Písma: Pamätaj. Pamätaj na to, čo som vykonal pre teba. Izraeliti si do dnešných čias pri slávení Paschy hovoria podobné slová: Pamätaj, čo Boh vykonal pre nás, že On je jediný Boh. Keď v roku 1948 vznikol novodobý židovský štát, sa do zasľúbenej zeme zo všetkýc h kútov sveta vracali členovia židovského národa. Po mnoho stáročí žili v iných kultúrach, mentalitách, ktoré zaiste ovplyvnili aj ich. Ale to, čo ich spájalo, čo bolo ich identitou, čo ich napokon priviedlo do zasľúbenej krajiny bola viera v Boha Abraháma, Izáka a Jakuba a pamäť. Čiže to, že nezabudli kým sú.

Pamätaj Európa na svoje korene, odkiaľ si sa zrodila, hovoria často pápeži . Pamätaj, že stojíš na kresťanských koreňoch, že tvojím Spasiteľom nie je ekonomika či nacionalizmus, čo ti dáva identitu, ale je ním osoba Ježiša Krista. A preto je dôležité pamätať. Lebo iba ten má budúcnosť, kto si pamätá minulosť.

P. Róbert Režný CSsR

7. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  20. feb 17:00 Budmerice Za † Štefana Bachratého a † rodičov
ut  21. feb 17:00 Budmerice Za † rodičov Masarikoví a † manž. Vladimíra
st  22. feb 17:00 Jablonec Za † Bohumila Tibenského a † rodina Kišová a Rášová
17:00 Štefanová Za † Vladimíra
št  23. feb 17:00 Budmerice Za † st. rodičov Masarykoví a Havranoví
pi  24. feb 17:00 Budmerice Za † Ľudmilu Chalamovú, výročná
so  25. feb 17:00 Budmerice Za † rodinu Zelinkovú a Tešovičovú
ne  26. feb 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec Za † rodinu Švorcovú a Novosedlíkovú
Za † súrodencov, rodičov a svokrovcov
10:30 Budmerice Za † Jána a Katarínu Machaloví a syna Jozefa

Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka. Za Váš milodar vopred P. Boh zaplať
V piatok bude mládežnícka sv. omša a po nej stretnutie na fare
V utorok 21.2. t.r. o 19:00 hod. katechéza pre dospelých.

Liturgický kalendár

20.II. pondelok Sv. Eleuter, biskup
21.II. utorok Sv. Peter Damiani, biwskup a učiteľ Cirkvi – Ľsp
22.II. streda Katedra sv. Petra, apoštola – Sviatok
23.II.štvrtok Sv. Polykarp, biskup a mučeník – Sp
24.II piatok Sv. Modest, biskup
25.II.sobota Sv. Valburga, opátka

Púť dekanátu Pezinok do Bratislavy:

Púť do katedrály sv. Martina v Bratislave bude v sobotu 4. marca.

Program:
10:00 – otec biskup J. Haľko – výklad o katedrále a o sv. Martinovi
11:30 – sv. ruženec
12:00 – sv. omša s biskupom
uctenie relikvie sv. Martina
bonus – klenotnica a krypty
Prihlásiť sa možno v sákristii kostola. Nástup na púť – v Budmericiach. Po skončení púte môžem účastníkov zaviezť autom do Štefanovej

5. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  7. feb 17:00 Budmerice Za † Vladimíra Moravčíka a rodičov Pavlovičoví a Moravčíkoví
st  8. feb 17:00 Jablonec Za † Štefániu a Štefana Opálekoví a st. rodič. Imricha a Máriu
17:00 Štefanová Za † Ernesta a Františka Bohušových a rodičov
št  9. feb 17:00 Budmerice Za † Annu a Severína Hlavatí a † súrodencov Bohumila a Teréziu
pi  10. feb 17:00 Budmerice Za † rodičov Hlavatí a Múčkoví
so  11. feb 8:00 Budmerice Za † Annu a Štefana Študencoví a † syna a vnukov
ne  12. feb 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za † Bibiánu Moravčíkovú a st. rodičov Vincenta a Alžbetu
  9:30 Štefanová Za † Annu Považanovú
  10:30 Budmerice Za † Jozefa a Serafínu Šeboroví a ich † rodičov a súrodencov

Večeradlo v utorok o 16:15 hod.

Liturgický kalendár

6.II. pondelok Sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci – Sp
7.II. utorok Sv. Maxim, biskup
8.II. streda Sv. Hieronym Emiliani – Ľsp
9.II.štvrtok Sv. Apolónia, panna a mučenica
10.II piatok Sv. Školastika, panna – Sp
11.II.sobota Panna Mária Lurdská – Ľsp

Upratovanie:

11.2. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Dugovičovú, Hašakovú, Oškerovú, Krištofíkovú, Baničovú, Kulifajovú, Dobšovičovú, Pechovú, Hrdličkovú a Molnárovú. Ďakujeme.

Milodary:

Veriaci z Budmeríc obetovali na kúrenie 95,- Eur a 155,- Eur pre potreby farnosti. Mesačná zbierka v Budmericiach vyniesla 618,- Eur a 7 centov a v Jablonci vyniesla 255,- Eur. P. Boh zaplať

Stretnutie Birmovancov

V piatok 10. februára t.r. o 18:00 hod. bude stretnutie Birmovancov na fare.

Katechéza pre dospelých

V utorok 7.2. t.r. o 19:00 hod. katechéza pre dospelých. Téma: Státisíce rokov človek padá a vstáva.

Spomienka na Lurdskú Pannu Máriu:

V sobotu 11.2.2017, na spomienku Panny Márie Lurdskej, si pripomíname 25. Svetový deň chorých. Všetci sme pozvaní pamätať na chorých, ktorí žijú v našej blízkosti a preukazovať im lásku v podobe starostlivosti o ich telesné i duchovné dobro. Nezabúdajme preto ani na duchovné potreby našich chorých bratov a sestier, aby im nechýbala milosť, ktorú Boh štedro udeľuje vo sviatostiach – vo svätej spovedi, vo sviatosti pomazania chorých a vo svätom prijímaní. Ak máme vo svojom okolí chorých, ktorí by prijali službu kňaza, pokúsme sa ich skontaktovať so správcom farnosti.

Dekanátna púť do katedrály sv. Martina v Bratislave:

Prežívame rok sv. Martina.
V prvú marcovú sobotu 4.3. dekanát Pezinok organizuje púť do katedrály sv. Martina v Bratislave.
Program:

10:00 prehliadka katedrály s výkladom
11:30 modlitba sv. ruženca
12:00 svätá omša s kňazmi dekanátu